closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ernstige vermaninge, en uijt vereese

voor dE Comp=e sonder dat den aen„

Trang van den eerstgenoemden eenige

hostile actien intwerck gestelt hebben

voor soo veel ons berust is, wij sullen

tragten te wege te brengen uEd: ho:

a: sentiment wanneer goede vermaningen

langer niet helpen willen, en sien

dat wij op de beste, en gevoegelijckste

wijse partijen wederzijts hier in banda

bij ons roepen, om alsoo de principaelste

roervinken Corlille, en dome tot moa,

Jtem Corloete, en noerejatta op hethij

wonagtig in handen te krijgen, en sien

die elders te versenden, op dat die

Eijlanden Lethij en moa, eenmael

in ruste mogen geraken

Om op kisser een adsistent bij pro„

visie te plaetsen tot bevorderinge

„vande negotie sien wij dat uE. Ho: a:

niet qualijck en bevalt, oock souden

wij zulcx achter volgen ten ware

daer toe jegenwoordig bequame

stoffe manqueerde, maer fraude

en particuliere negotie te vermijden

van onse eijgen dienaeren daer

„wi

weten sonder roem gesproken, al

vert

9

wegens 't plaetsen van een

adsistent op kissor

'tselve soude aghter volgt

werden, ten ware daer

toe beqquamen stoffe

manqueerde/

dogh om de particulire

negotien te vermijden is

remedie gevonden/

1