closeTerug naar inventaris

Transcriptie

fintjes remedie voor want in den tijt

des aenwesens van gouverneur van

zijll, zijn op eene reijse vande Chialoup

piessang aengehaelt elff slaven, ende

aengehaelde goederen

veerthien picols wax, jtem acht

uijt d’ chialoep de

pijangh etc=,

Elijxhants tanden die de Comp=e goett

gedaen sullen werden, dog de negotie

der vrijcborgers nae de gemelte

Eijlanden konnen wij niet beletten

als wesende hun gepermitteert

Tot keffing zullen wij door een minis„

den orangkaij doeko

ter bij ons af te senden den Orangkaij

tot keffingh, sal aen

gesegt werden, den

doeko: laeten aenseggen dat hij Orangkaij

orangkaij sakella met

te

„hebbe

vreden te laten/

Sakella met vreden sal laeten, om

dat hij hem bestraft heeft over het

aenhouden vande papoese Roovers,

daer van hij sigh in aenstaende zal

hebben te onthouden, soo sal oock

uE:d: Ho: a intentie voldaen werden

Jnsgelijcx sal mede de

intentie van haer Ed=le

voldaen werden, om gemant niet jmandt uijt den onsen derwaerts

te senden, ende in hun vergaderinge

derwaerts te senden, en hun

aff tevragen, waerom dese

af te vragen wat van de waerheijt

Borger, die no nova

guinee varen van mening

zij dewijlle tonser kennisse gekomen

waren te massakreren, ot=

is dat sijlieden onse borgeren die nae

Nova guinea varen, en komen te

rescontreren, van meeninge waeren

te