closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21

te massakreren jngevalle zij niet

geene passe van keffingh versien

waren, ende jndien van Jae, toe

verre zij dese resolutie gesintwaren

nae te komen, deweijle uE: d=le Ho: a:

onse perkeniers, en borgers gelicen

„nieert hadden na Nova Guinea etz=a

te varen om hunne perken, en familien

eenige boutonse vaertuijgen

van slaven te versien, En off het geviel

op d’ afgelegene plaetsen

dat eenige Bontonse vaertuijgen op onse

gevonden werdende, sal

d'ordre van haer wel

afgelegene plaetsen gevonden wierden

E=e werden agtervolgt

om te negotieren, sonder al vorens aen

ons groot Casteel geweest te zijn,

soo sullen wij achtervolgens d’ordre

en bevelen die uEd=le ho: a: op dat subject

ons nu hebben believen te verleenen

De ordre die uEd=le Ho: A: ons hebben

believen aen te schrijven van dat

geene uij„n gesetenen van Banda,

wegent verbienden van

Amboina otte Ternateu zullen ver„

d’ vaert na Bima, aen:

Burgerij van Banda

mogen te varen na biema, heeft

amboina en Ternaten/

hier onder dese borgerij gebraght

een groote verslagen, en droefheijt

juijst als der selver Chialoupjens

wel tot 10: â 12. geequipeert, en ten

tselve heeft alhier een

groote droeffb=t veroorsaeckt

handel nae Bima heerdigh lagen

bt=ca/

pte

ije