closeTerug naar inventaris

Transcriptie

klagte door dese buergerij

dier wegen gdaen/

de regeringe daer door

bewogen, voor dese mael

hin die vaert toe te staen/

’t geen versoecken met

qualijck geduijt magh

werden / et=a

eenige bereijts vertrocken hebbende

daer toe kleeden uijt ’s' Comp=s winkel

gekogt, andere hadden gelt opgenomen

tot de Equipagie nodig, sommige hadden

alles eerset wat bij te brengen was,

verclarende soo hun dese reijse geweijgert

wiert, datse inde uijtterste armoede

stonden te vervallen, en met vrouw, en

kinderen van gebreck moesten vergaen

dewijle haer vaertuijgen met suffisant

genoegwaren om van maccasser de

reijse nae Biema te gewnnen van

welcke jaerlijxe vaert zij hunne

familien properlijck hadden onder„

houden, ende met het simpele kosjen

te vreden waren, welcke klagten

door de voornaemste borgeris met

tranende oogen wierden geconfir„t

meert invoegen den Raadt stennende

op uEd: ho: a: goedertieventheijt be„

wogen is geworden voor dese mael

de reijse na Biema voortganck te

laeten nemen, om redenen vooren

gemelt, het welck wij ootmoedelijck

versoeken niet ten quaesten geduijt

mag werden, sullende alle debvoiren

aenwenden