closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

aenwenden tot wernige van sluijkerije, een Request van Bua„

gerij wert hier nevens

en gaet op dat subject, hier nevens

gesonden,

een request der Bandase borgerie

onder N=o 14: daer op zijn Ed: Ho: a:

favorable dispositie verwagten,

Onse borgers die met derselver

Chialoupen gemunt hebben na bat=a

deserborgers verboden geene

te vaeren werden verboden op de reijse

plaetsen op hun reijse

ergens aen te varen op pane daer toe

na Bott=a aen te doen/

gestelt gelijck bij de passen daer van

verleent gesien kan werden, tware

te wenschen dat de contraventeurs

daer over aengesproken, ende tot de

gestelde vane gecondemneert, ende

geconstringeert wierden,

d’ aenplantinge der

Het en sal mede aen onse goede dibvoiren

jonge noteboomen

niet manqueren om de aenplantinge der

alomme sal behertig

werden/

noteboomen alomme te behertigen, dogh

dogh tselve sal op poelo

tot p=lo aij sal de aenplantinge der nooten

geen

ag van geen Effect

van een goet effect wesen soo lange

wesen, soo lang de

koe besten daer zijn, et=r,

een eenig koebeest daer te vinden

zij wes wij vigeleren sullen om alle

de koeeesten van daer te dimoveren

na p=lo rhim ofte rossingeijn, op dat

d’E, Comp=e eenmael tot haer doguit

mag geraken, blijkende jmmers nu

notoir wat schade het groote vee

op t hooge Landt voormaels toege„