closeTerug naar inventaris

Transcriptie

noemens waerdig is, de noten packhuijsen

zijn alomme niet pannen gedeckt, en

werden alle seer digt bevonden, het

wiltvee, als verkens, koebeesten, en

harten dat tot p=lo rhum in kleen getal

nog is, bevintinen mede seer wilt, en:

vlught jlens voor de menschen, als die

gesien werden, zulcx 'tselve weijnigh

off selven bij de putjes omtrent de Logie

kompt

wegens de schult van Orangkaj Laco

tot reffing die nog resteerde aen de

Comp=s te betalen een somme van

ƒ1474: 10: —: hebben seer onverwaght

ontfangen alsoo ons berigt gedaen was

dat hij p=r zijn vaertuijg geladen met

massoij en papoese slaven om te verkopen

na Amboina gevaren ware daer van

wij den E H=r gouverneur de vicq

advertentie deden met versoeck dat

zijn E gemelten Iaco beliefden te

arresteren tertijt en wijle hij voldaen

hadde twelck soo haest niet onderno„

„men wiert off stelden nae verblijft

van een nagt in’t Casteel victoria

remedie tot de betalinge;

Onse burgers, en perckbesitters leggen

dagelijcx in minderinge van hunne schul„

„den sooveel aff als zij met d Leverantie

verte

25

d’ noote pachuijsen

aloomme niet pannen

gedeckt/

wegens de schuijleijt

vant wilt vel tot polo

rhun/

nopende de schult vanden

orangkaij, lano tot keffing

d’selve onverwagt

ontfangen/

d’ schult van dese ver„

besitters wiert dagelijcx

met leverantie van specerijen

affgelegt,