closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t bedragen vande jegen„

woordig uijtstaende schulden

d’ordre om den EH=r

commissaris in alles

d’ behulpsame hout le

Bieden sal agter volgt„

werden,/

wegens tproces tusschen

den gewesen fiscael de

hartogh, en den oppercoopm:

maerten roos/

wegens d’ affschrijving

der gagie van: provision=t

luijtenant Joris Bellezon

d’ ordre beraemt op den

rangh der raets persoonen

sal agter volgt werden

van specerijen bij brengen konnen, be„

dragende de uijtstaende schulden van de

Comp=e jegenwoordig over geheel banda

een somme van ƒ60513„ 4„ 2„ ofte rx=rs

20174: 24„ 2: gelijck bij des nevensgaende

memorie onder N=o 13: tesien is,

wij en sullen in geenen deele manqueren

u Ed: H: A recommandatie in acht te nemen

omme den E H=r Commissaris, en gouver

neur padbrugge ten dienstendere

Comp=s in alle getrouwicheijt de bestult

same handt te bieden, ons is mede gebleken

in hoedaniger voegen het proces van

den gewesen fiscael de hartog tegens den

opperkoopman den E: maerten roos tot

Batavia bij den Raad van Justitie is gede„

ideert, en den eerstgenoremden inde

Costen van den processe is gecondemn=t

den selven heeft ons overhandigt in

voldoeninge van bovengesz onkosten

een obligatie groot rx=: 1000:„

Ons is mede gebleken dat de gagie vande

provisionelen Luijtenant Beblison aldae

op:r zijn arrivement is afgesz: volgens

ordre van dE Comp=e zulcx is hem

hier wel aongeseijt, en dienvolgende

niet te beklagen./

engaende den rangen, en ordre der raads„

persoonen daer nae sullen wij ons richt

volgens