closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de negotie attestatien

sijn voor gange jaere agter

Jn de negocieboecken genoijt

overgesonden/

Jaerlijx overig is

al de Comp=e inde

nieuwe boeken,

’t over waht van vlees

en speck: sal d’ E comp=e

goed gedaen werden/

dattestatien sullen in

aenstaende b'eedight

werden/

danckbaerh=t wegens

’t voldoen, der wissels/

d’ burgers justus boret

en Casper Tohomasz

hebbende de penning

op Bat=a ontfangen te

eersten belaet/

bekome klincker„

steenen over maccassor

tot ’t maecken vande

regen back op belligika,

gemelte werck sal

behoorlijck voltrocken

werden/

Secretaris nopende de attestatien die

successive overgesonden werden seght

ulcx voorgangen tare geschiet te wesen

en genaijt, achter inde neaotie boeken

het vlees, en speck dat op tsluijten der

boeken ongetaxeert goet gedaen werden

de attestatien die in aenstaende van

belang gesz: werden ten overstaen van

gecommitteerden eerlijcke mannen

ullen met Eede doen bevestigen

Dat het u:E: d: ho: â belieff heeft onse res„

pective verleende wisselbrieven te accep„

teren, en laeten voldoen daer voor blijven

wijten hoogsten danckbaer

Soo hebben mede de borgers Iustus boveth

en Casper Thomas= Carper beijde de

penningen die zij van dE Comp=e op Batavia

ontfangen hebben op der selver Arrivement

in Banda, den eenen tot rx=rs 1000: en den

anderen â rx=rs 1200: voldaen, en betaelt

De klinkersteenen gedistineert voor den

Negenback op het Casteel Belaica, daer

Ed: Ho: a mentie van maken hebben

wij over macasser bekomen met t schip

twapen van zircx zee, jnplaetse van:

baes=metselaer die niet gesonden kan

werden, sullen wij dit werck sien te vol

trecken