closeTerug naar inventaris

Transcriptie

teckent met de knegts in onser presen„

„tie, en besorgen dat den back digt en goet

wesen sal daer uEd: h: a: hun tot gerust„

heijt op believen te verlaeten, in

plaetse van de versogte swalpen Gehel„

pen wij ons dagelijx met de becomene

Jati balkjes, de goutanglos daeromme

Versoeck hebbe gedaen konnen hier

niet gemust werden dewijle deselve met

het lossen, en laden nootwendig reguire

„en, en souden die als het uEd: ho: a-

beliefden, en gelegen quam wat vroeg

in het mousson gesonden konnen werden,

ende opperhoofden der schepen op reeg=e

geset bij negligentie off onnachtsaemheijt

de baijeplanken komen ons bij verlegent

heijt wel te pas in het reparerender

vaertuijgen, tmaken van wielen aende

affuijten etz=a, en aengesien het ons

begint te manqueren aen affuijten daer

UE:d: Ho: a: voor jegenwoordig ons niet

aen vermogens zijn te helpen, soo ver„

oecken wij ootmoedelijck, dat het aen„

staende Jaer een fluijtschip versien

met een Lastpoort wat vroeg met

het monson herwaerts gesonden mag

werden wanneer wij ons gebreck van

affuijten, en andere houtwercken selver

souden konnen voldoen

verte

29

d’ versoghte goutonghs

konnen hier met gemist

werden, om reden

versoeck om die wat

vroegh in’t mouson te

senden, et=a,

d’ Baie plancken comen

hier seer wel te pas,

gebreck van affuijten,

versoeck dat aenstaende

Jaer een slagt schip

met een Last poort

wat vroeg herwaerts

gesonden magh werden

om ons gebreck van affuijten

en selver te kunnen

voldoen/ et=a