closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„hilijs

Twee timmerluijden zijn met het schip

overkomst van twee

immerlieden/

de voorsigtigheijt hier aengebragt waer

tegens andere wiens tijt geexpireert

daer tegens sullen

anderen verlost werden

is, verlost connen werden, tot het

metselen als de smits winckel, hebben

tot 't metselen als smits

wij al eenigen tijt geleden vande kloeckste

winckel zijn vande

als beste slaven geemplojeert die tot

Beste slaven geemploij

dien arbeijt bequaem zijn, om den

nieuwen admmistrateur mons=r brengel

mede niet te doen jnwickelen in het te

kont komen van oppercoopman s=r

goed gevonden al het

’t kort komen: van

marten Roos soo heeft het ons te samen

mons=r roos, op den

best gedagt alle het te kort komende op

naem van zijn persoon

aff te schrijven om

den naem van den persoon van mons=r

reden/

Roos bij provisie aff te schrijven tot dat

zijn E desselfs guarant sal hebben gesoght

alsoo den Oppercoopman s=r keijts daer

nu in Loco sal wesen, bedragende het

geene den Eroos bekentselver genoten

te hebben zeer weijnigh de verdre dispositie

d’ verdre dispositie

deser saeke sullen wij refereren tot de

deer wegen tot d’ komst

van: commiss=s geresoreet

komste van den E: heere Commissaris,

Den predikant gijsbertus Brakel, is hier

den predikant

gesont aengekomen den selven verklaert

gifbertus Brakel is

een goetgenoegen in dese contraije te

alhier aengelant

hebben, en bijsonder inde plaetse van

wegens des helfs

zijn beroep tot p=lo aij vergenoegt te

goet genoegen in

dese contraije

wesen jnvoegen die kerck nu met een

vermanent