closeTerug naar inventaris

Transcriptie

permament predikant versorgt is/

dewijle den Eerst predikant manteauw

op affvrage verklaert heeft uEd: Ho:

a: desiderie te amplecteren, ende nogh

voor een tijt de kerck op Neira te

bedienen.

het versoeck dat aen u:E:d: Ho: a: gedaen

is van wegens gemelte predicant

manteaur om zijn huijs aen d'E=

Comp=e ten redelijcken prijse te verkoopen

daer mede sullen wij percederen tot

de komste van E hecre commissaris

padbrugge—,

Het bederff der noten sullen wij volgens

uE:d: Ho: a: voorschrift tragten voor

te komen soo veel eenigsints mogelijk

is, maer om de gevorderde 2000: Catti.

banda off 50: weegsels noten in haren

bolst, wel, en naer gewoonte gedroogt,

uEd: Ho: A: voor deser laeste besendinge

toe te stieren, is ons voor jegenwoor„

digh niet doenelijck geweest, overmits

de perkeniers nu eerst aen het

klummen gegaen, ende tot het rooken

tijt vereijst, zulcx het ons leet is

wij uE:d: Ho: a: ordre voor tegenwoor

digh niet hebben connen volbrengen,

dogh wij sullen niet nalaeten te besorgen

dat met het eerste schip aenstaende

Jaer

31

met koopen van het luijs

van predicant manteruw

sal gesupersideert werden

tot d’ comst van d’ H=r

commiss=s

t bederff der noten

sal voor gekomen worden

soo veel mogelijck is/

„sende van gevorderde

noten in hare bolsten

kan voor tegenwoordigh

niet geschieden om reden

dogh 'tselve sal aenstaende

jaer met 't eerste schip

gesenden/.