closeTerug naar inventaris

Transcriptie

soo sal mede geobserveert werde

d’ordre van haer Ed=le in ’t for„

meeren der facturen

d’ gevorderde, gepekelde noten,

en olij koecken werden over

gesonden/

dnotitie der negdtie als

andere Boeckjes, sijn over

gecomen, e=a/

s'comp=s voordeelen sullen betragt,

en onnoodige onkosten vermeijt

werden, cto

wegens de Bevindinge

der negotien Boecken goet

hier nevens een, notitie,

Jaer 'tselve geeffectueert werden, in

soodanige voegen als uE: d Ho: A: ons

hebben believen voor te schrijven

oock sal geobserveert werden dordre

en jntentie in het formeren der fac„

„turen namentlijck de ponden voor

en dan vervolgens de Cattis a lb

gelijck die van alle oude tijden geneest

zijn,

de gevorderde twaelff halve leggers

gepekelde noten, en 551: lb: geperste

olijkoeken van noten komen nu tot

u E:d: Ho: a: over

Den notitie vande aenmerkingen op

de Negotie als andere boeken is ons mede

wel toegekomen, waer op de gewonelt

responsiven nu staet te geschieden,

Ende sullen wij niet nalaten te betragten

practiseren, en bedenken wat eenig„

„sints mogelijck is om des E Comp=e

voordeelen te betragten baabagvenen

en onnodige onkosten te vermijden, dat

de voordeelen minder geweest hebben

ƒ9944: dan het Jaer te vooren

zulcx kan wel veroorsaeckt wesen

dat den vertier van Coopmanschappen

soo groot niet sal geweest hebben als

bevorens,

Op de bevindinge der negotie boeken

believen