closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

believen uE:d: Ho: a: gedient te wesen,

dat tot voldoeninge van het gemargina

leerde, hier nevens gaet een notitie

gemb= N=o 9. tot beantwoordinge der

selver waer aen wij ons eerbiedelijk

gedragen, sullende niet anders trachten

werden dat deselve precise tobserveren

ende nae te komen,

En belangende de bevindinge op de

negotie boeken van 1679: en 1680:

d’ bevindinge op d’ voorsz Boecken

deselve zijn hier noijt vernomen

van 1679, en 1680, sijn hier

veel min ontfangen gelijck ons geble„ noijt vernomen, a=ca,

ken is, dat die op 'tregister der papieren

nieten staet, invoegens u E: Ho: a=

ons believen te excuseren dat die

nit b'antwoordt zijn;

„ses

d’ gevorderde packen cassa,

De gevorderde packen Cassa bengale,

moeris, en schitsen cunnen

wel gemist werden/

vier packen fijne moeris, jtem

400: p=s fijne Chormandelse chitsen,

sullen wij connen missen behorende

daer omme nae Chormandel geen

Eijsch gedaente werden, want jngevalle

uEd: Ho: a: de vaert adroicture nae

bima onveranderlijck believen dat

meer d’vaert na Bina

niet sal mogen geschieden/

niet sal vermogen te geschieden, soo

sullen wij in aenstaende niet halff

soo veel kleeden van noden hebben

want die vaert onsen meesten vertier

int formeeren der eijshen al

mede brengt; Jn het formeren

d’ ordre nagekomen, werden

verte