closeTerug naar inventaris

Transcriptie

etr=a waer nae wij ons Eerbiedig sullen

reguleren, en gedragen, wij hebben

mede uijt uE: d: Ho: a: missive nu overge„

komen gelesen, dat onse heeren princi„

valentum seer envonderen over de groote

kosten wegens het stigten vant Casteel

Bellegica op meira voorgevallen, en

om daer van eenige redenen te geven

oo is onses bedunckens (onder sulxmissie

van uEd: Ho: A: wijser Oordeel de reden

datdsteenen van doverzijde deser euchte

eerst gekapt, en overgevoert is moeten

werden, dan na boven gesteldragen

benevens alle andere materialen, het

inkoopen van dieren prijs der kalck,

het afkruijen, en slegten voor een ge„

„deelte van bergh, het graven vant fonda„

„ment daer veele klippen in gevonden

wierden, en dagelijx menigte Arbeijts

luijden, en slaven aengearbeijt hebben,

die groote loonen trocken etz=a wesende

met aals vreempt dat dit Casteel d’E

Comp=e veel gekost heeft dewijl, daer

aen een ongeloofflijk menighte arbeijts

luijden steen, en kalck is verarbeijt want

het bovenwerck op de bogen wel een

rhijnlantse roede dick, en 42: voeten

breet massijffwerck is —,

wij sullen niet nalaten de ordre, en last

33

redenen

wegens de groote onkosten

gevallen, in ’t stigten van

t Casteel Belgioa./