closeTerug naar inventaris

Transcriptie

reringh

verbeteringe gedaen is als uE: d: ho: A:

des believen sullen konnen sien in ons

dagregister onder de datum van ult=o

Junij en van p=mo Julij deses Jaers,

wegens de papoese rooff Corcorren

hebben wij geduijrende den tijt van twee

Jaren geen reden van klagen gehadt

want die hier niet vernomen zijn, een„

lijck heeft een onser borgeren met

name Jurriaen Jurriaens= van keij

komende weten te verhalen dat hem

ontrent 'tselve Eijlant een poepaese Cor„

corre nevens een praeuw waren

ontmoet die hij met een schoot hadde

affgewesen, en hun verlaten hadden;

De witte Japance Consen die wij desen

Jare p=r de schepen van batavia be„

komen hebber, en p=r factura in

reeq=e gebraaht werden 915„ 10: 't paer

zijn alle soo sleght bevonden dat wij

die om te konnen vertieren gestelt

hebben op een rx=r tpaer, waer van

nu twee paren tot een monster

aen uEd: Ho: a: overgesonden werden

in een packjen inde kas, op dat de

de ugtsaemheijt der selver blijken

magen, soodanig zijn mede bevonden

verte

37

geen poepoese Roff:

corcorren desen jaren

hier vernomen

wegens de slegt konditie

van: overgesonden witte

Japanse koussen

d’selve op een rx gestelt

twee partn der selver

werden tot een monstertie

overgesonden/