closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wegens 't genotisiceerde

der gevonden moernagelen/

uijt gevonden dat den selve

perckbesitter Jsaack jacops

toe Behooren/

den selve daer over aengeprocken

dogh bij hem ontkent/

desen Jare bekomen die voor Coddelexe

getaxeert staen â 3„ 8„ 8. t p=s welke

sorteringe zij inder daet niet en zijn

en soo slegt van stoffe dat wij die om

quijt te raken gestelt hebben op rx=

2 t p=s

14

Jn onsen missives van den 7=en augustus

aen uEd: Ho: A: gesz: hebben wij ge„

notificeert dat door aenwijsinge aen den

fiscael gedaen in seekere klix aen de

zee strand achter Selamme gevonden

zijn een quantiteijt moernagelen sonder

dat men te dier tijt wiste te seggen den

eijgenaer der selver, maer naderhandt

is men door nauwer rechergie, en

examinatie soo verre gekomen dat den

fiscus door de slaven van den perkenier

Jsaaq Jacobs= verklaert is dat hun mees„

ter de moernagelen toebehooren, en

datse deselve tsijner ordre inde klix gedrage

hebben waer van de gerequireerde

bewijsen belegt zijn den gemelten

Isaag hier over aengesproken watsende

heeft den negativen gespeelt gelijck

men lichtelijck denken kan, andere

eerlijcke getuijgen zijn niet te vinden

echter blijckt de waerheijt uijt de

menighte