closeTerug naar inventaris

Transcriptie

genootsaeckt is geweest uijt zijn huijs nae

strant te gaen om hem, en den Ondercoopman

Couwenhoven te scheijden, en dat zijn ver„

dere te kennen geven passieus gesproken is,

Gelijck mede op deselve wijse ontkentwert

dat den remonstrant noijt de minste kennisse

gehadt heeft dat tot Lijffauw, eenige specerijen

waren verkogt, en dat het den plight van den

accuseerder ware geweest den remonstrant

zulcx bekent te maken op dat volgens

plicht daer nae ginquireert wierde

Gelijck in Banda geschiet is soo haest men

dese gerugten hoorden ter ordre van den

gesaghebber door den fiscus exacte exa„

minatie, en rechiercke is gedaen, en niets

dies aengaende uijtgevonden konnen werden

den selven alhier onschuldigs gelijk breeder bij de overkomende papieren

die den verweerder den Coopman de hartogh

verklaert/

nu oversent eidentelijk blijckt waeromme

den Raad den remonstrant onschuldigh ver„

claert hebben, die sigh seer beswaert vint

sijn beswarenisse noopen:

int vonnis van den raad van Justitie tot

’t gewesen vonnis raken:

Batavia gewesen, rakende den opperkoop„

der oppercoopm: mons=r

roop

man mons=r Roos, ende dat hij obedient is,

geweest in het namptiseren der onkosten

ter