closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ses requesten van

diverse versoeckers

hier nevens, et=a

goeen

Hier nevens gaen ses Requesten waer

van de versoeckers uE: Ho: a, favorable

ende gunstige dispositie verwaghten als

te weten,

den Coopman, en subaltern Opperhooft

tot Lonthoir S=r Iohannis de hartogh

versoekende om zijne Continuele sulkeklinge

en sieckte, in zijn familie daer mede na

Batavia op te mogen komen, wij hadden

desselfs continuatie liever gesien om de

goede qualiteijten, als deligentien, en

bequaemhreden die in hem gevonden

werden;

Den secretaris Adriaen braems nieerste

adsistent met 524: versoekende mits expiratie

van tijt gevordert te werden tot ondercoop

man, wij kunnen niet anders van hem

getuijgen als dat hij een nuchteren, en

neerstigh man is bequaem tot zijn

dienst

Een vanden provisioneel vaendrig Carel

Anthonij van Rosenborg versoekende tot

absoluijt vaendrig gevordert te mogen

werden, heeft lange bij de militie gever„

seert, ervaren inde excercitie, een nugter

man, wacker in zijnen dienst, en dese

bevorderinge wel weerdigh te wenschen

zijnde dat wij sulcke mannen vrij meer

hadden

Een van den perckhesitter dirck pieters=

van

7

ge„

van

’t dim

eenig

Comp

in

kraen

nae b

rep

ged

m

1

51

a

1

1