closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bevele uEd: h: a: nae onse Ootmoedige

en onderdanige groete inde genadige pro„

textje des alderhogsten, die gebeden

blijft uEd: ho: a: desseijnen, en Raadslagen

ter besten der E Comp=e te willen

Zegenen twelck wenschen, Onderstont

u Ed: hot a: Ootmoedige, onderdanige

en getrouwen dienaeren was geteekent

Willem van Zijll, Johannis keijts

albert van Brengel, Jols=s de hartogh

N: de Lamontaigne, Cornelis stull,

en pieter kraen, in margine stond

Banda Nassauw den 15=en 7b=r 1682:

mboina

aen den EJeremias van vliet

protempore gesaghebber, en

den Raad aldaer, Erntfeste wijse voorsienige,

seer discrete heeren, en vruiden

Ons zijn beijde uE=s brieven van den

24=e Iulij ende eersten augustus op den

Coni

ontfanck van 2 am„

10=e en 17e der laestgenoemde maent

bonrase missive,

wel ontfangen d'eerste p=r de fluijt de

voorsigtigheijt, en den tweeden p=r

d chialoup de piessangh en zullen

aenvankelijck tot antwoordt dienen

den gecond=t soldaet huijbert

dat den gecondemneerden soldaet huijsert

jacopse luchter hier wel

Jacobs=

doen gekomen