closeTerug naar inventaris

Transcriptie

naer dit soo laet den Commissaris weten

dat in Banda met gesontheijt verschenen

op EComp=s vrunden ten eersten daghste

alsoo het ander schip waermede den Com„

missaris uijt de moluccos vertrocken

was langs p=lo piessangh, en wonij tot poelo

piessangh op strant eenige corre corren

hadden sien staen niet hooge stevens op

de moluxe wijse, waer door niet weten

off het jnlantse vaertuijgen van monij,

off wel eenige papoese mabaresche off

pataensche Hooff Corcorren mogten zijn

de behoorlijcke sorge, dan willemde en moeten

de dragen voor ’s Comp=s terunders,en bondge„

noten die derselver bescherminge ver„

soghst hebben off versoecken sullen soo is

het dat dese twee Chialoupen, bemant

en wel voorsien van Cruijt, en Loot tot

derselver gerustheijt, en versekeringe

voor eenigen tijt over senden om in desen

stillen tijdt op soodanige tooftogels te vassen

en haer liedens voor alle gewelt, en

overlast te beschermen, met een vast

vertrouwen dat bij verschijninge van

diergelijke roofvogels s Comp=s vrunden

enbontgenoten, als wet eer haer naer

rmogers mede sullen tragten te verderlen

te meer nu genoegsame onderstandt van

verte

55