closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’s Comp=s wegen daer toe hebben eijnde

onderstont, en was geteekent Robertus

padbrugge in margine int Casteel Nassam

septemb:r

op teijland neira den 14=en Doabaar 1682

Batavia/

Den zijn Edelh=t den heere Gouverneur

generael Cornelis Speelman, en E: E heeren

Raaden van nederlandts Jndia,

Ed=le Erutfeste hoogh achtbare

manhafte wel wijse, voorsienige,

seer bescheijdene Edelmoedige

weren.

Hoogh gebiedende heeren,

Tsedert den 14=e vande voorleden maendt

september dat wij de schepen schielandt, ende

expirment (obij 's Comp=s Eijland zuijt weest

van ons hebben) naer uE, d: ho: a, en Bat=a

afgevaerdigt is er souderlingen niets van

belang voorgevallen, soo dat desen ten meeren

deele dient om uE d ho:g bekent te maken

dat alhier in Banda den 3=e deser eerstaen„

„geland zijn, en zulcx op eenen dagh te gelijk

met het Jacht het voortront, en 'tzeebre

kertje