closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d’E: h=r Commissaris R:

patbrugge op 3=e deser in

Banda verschenen

'tjacht n: noordwyk en

het voorhout t eerste over

amb: en 'tlaeste direct

na Bat=a afgevaardigt

heden waerom 't eerste

amb: zal aengieren

d’ Coopmanschapen uijt

de voorn: bodems alhier

gelicht

dat amb:r BBanda zal

dienen ten laste te

brengen

rekommandatie om

n: noordwijk ten eersten

Bataviawaarts te

laten vertrekken, om

zijn reijs te gewinnen

voorm odem moet

liever (als schip en volk

te perikuliseren weder

na amb=e terlg

keeren

her gosbore met terige

Dtzoo in banda vrij laet ende niet eer dan den

3:en deser verscheenen, soo hebben aenstonts de bodems

het schip 11: noortwijk en 't Jagt het voorhout

moeten affgevaerdigt werden, het laetste regel

regt van hier, en 't eerste over amboina om

aldaer thien lasten zout 1800. k: Clapus olijen

vier laesten tarmi, benevens de huijsvrouwe

het gezin en ommeslag vanden Commissaris

en verdere mess=rs bij Gevoegde tot de commissie

over te brengen, zijnde alhier in banda aenlant

gegeven tien laesten zout en twee en een halve

leggers Clappus olij, het welck amboina ter

gelegener tijt banda te laste brengen kan,

wanneer alvoorens Factuur en Cognoissement

door den secretaris Warrenshout verkeerdelijk weder

naer Ternaten onder andere papieren te rugge

genomen andermalen van daer zullen zijn bekomen

en zal al ten eersten het schip affgevaerdight dienen

met een duijdelijke onderrigtinge hoedanig op

tspoedigsten. (sekerste, eenigsins daenlijk Iava. vat

te krijgen zij, waer omtrent d’ E: van Vliet, over„

„kundig genoegh is, des geen kans ziende al ten

eersten dan liever weder naer Amboina te keeren

om niet door een hertneckige vergeefsche poginge

schip en volk in gevaer te stellen off krencken

en affmatten,

het post boodtje 6=en Iunij verleden met het hier

nevens gaende bondel papieren affgevaerdigt,

quamp naer langen ellendigh zuckelen en onhe

omswerven