closeTerug naar inventaris

Transcriptie

655

papieren afgevaerdigt

omswerven diep in Augusto weder heel reddeloos

geweest zijnde, is

te rugge, den welken op de wal halen en vertimmeren

hier in aug=o weder

mosten, werdende de papieren met ons nader

reddeloos te rug

gekomen.

schrivens (hier nevens almede gaende)

aenstons aen een Chinees die met zyn

gen: papieren gaen

chialoup zeijlvaerdigh lag, de wil en pasce

nevens opder ons nader

om naer Amboina, te keeren hebbende, over„

schrijvens nu p=l zeker

chinees naer amd=s

gegeven, dier naer eenige dagen al mede on„

verrigter zake keerde, hebbende het door

groote leckadje, pas boven water kunnen

houden, dus hebben dan dese papieren tot

op heeden gezukkelt, daer egter vertrouwen

soo heef veel niet door verzuijmt sal zijn

Wezende alhier onderanderen ook met

den stierm Jan thomas t

d’ fluijts d’ voorsichtigh=t gekomen den

6

is met d’ fluijt d'voorsichtigh:

hier aangekomen

stierman Ian Thomasz: wel eer het Jagt

de rogh gevoert hebbende, soo willen ver„

hoopen uE.E=s den zelvigen in Amboina.

weder gelicht zullen hebben om te mogen

die soo vertrouwt wert in

amb=e zal pelicht

achter de bewuste zake komen, gaende den

zijn geworden, om

reden

Corp„l die als toen het gezagh tot Oubij hadt,

den corp=l die 't gesach

nu hier mede nevens over, en dient het

tot oubij gehad heeft

volk van 't vaertuijgh vanden mipties

gaet nu mede over

Cornelis, voor al scherpeliz kijk onderzocht

den mixties cornelis

en naer een omzichtige overweginge

scherpelijk te examenerden

eens bezien, hoe verre met desen Cornelis

zelfs, zonder mogen en konnen gaen, om

de zaek tegens de komste van den Commissaris

soo verre te brengen als mogelijken is,