closeTerug naar inventaris

Transcriptie

JCo

6

6

en bequamen, en watter verders met dezelve

meer verhandelt is zal omstandiger in ’t schrift

van ’t dagh register van den 29: als 30:en off laetsten

Septemb=r hier nevens gaende, konnen gezien

werden,

waer aen ons gaerne gedragen den Corporael

Jan Hendricksz: Swem: comt hier nevens als

geseght mede over die ’t gezagh tot oubi hadt wan„

neer eerst de twee Amboinsche vaertuijgen

teen vier en 't ander seven Lasten groot, en

naderhandt Ioost De Iong. aldaer met zijn

Chaloup. verscheen, waer aff hier nevens nogh

verclaringh op een nieuw voor Batchian

genomen is, van twee zoldaten, dogh heeft

den tijt het niet toegelaten dat de zelvige beedigden,

dat echter nog kan geschieden, door den eenen

tot Ternasen en d’andere tot Batavia werwaerts

d’een en d’andere vertrocken is.

soo wanneer nu de schep= sloot van dit Iaar

de ronde niet en komt te doen, soo zouden buijten

de te makene kalk ovens, door d’ jnwoonders

hier tegens naer oudt gebruijck off enig ander

werk, wet vier stx Correcorren herwaerdts

aen dienen gezonden om tegens den Laetsten

deser maent alhier te konnen zijn, om den

Commissaris en toegevoegde der Commissie

aff te halen, want schoon ’t ontroert

Ternaten en Chaloup de post bode alhier

aenhouden, soo nogtans is te duchten, dat

anders, door den stillen tijt een ange reijze

met de zelve zoude hebben, kunnende beter

overweg als dan althoos met de Corren

Corren

67

op, zulcx kan bij ’t

uijtschrift van 'dago

register gesien werden

een verklaring ten Laste

den Corp=l jan hendrikse

sien wert overgesonden

dogh heeft niet kunnen

bedigt werden om

reden

d’ schep vloot desen jare

d’ronde niet gedaen

hebbende, soo sullen

4: stx: correcorren

herwaerts dienen te komen

d’reden van dien