close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0071

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

JCo

6

6

en bequamen, en watter verders met dezelve

meer verhandelt is zal omstandiger in ’t schrift

van ’t dagh register van den 29: als 30:en off laetsten

Septemb=r hier nevens gaende, konnen gezien

werden,

waer aen ons gaerne gedragen den Corporael

Jan Hendricksz: Swem: comt hier nevens als

geseght mede over die ’t gezagh tot oubi hadt wan„

neer eerst de twee Amboinsche vaertuijgen

teen vier en 't ander seven Lasten groot, en

naderhandt Ioost De Iong. aldaer met zijn

Chaloup. verscheen, waer aff hier nevens nogh

verclaringh op een nieuw voor Batchian

genomen is, van twee zoldaten, dogh heeft

den tijt het niet toegelaten dat de zelvige beedigden,

dat echter nog kan geschieden, door den eenen

tot Ternasen en d’andere tot Batavia werwaerts

d’een en d’andere vertrocken is.

soo wanneer nu de schep= sloot van dit Iaar

de ronde niet en komt te doen, soo zouden buijten

de te makene kalk ovens, door d’ jnwoonders

hier tegens naer oudt gebruijck off enig ander

werk, wet vier stx Correcorren herwaerdts

aen dienen gezonden om tegens den Laetsten

deser maent alhier te konnen zijn, om den

Commissaris en toegevoegde der Commissie

aff te halen, want schoon ’t ontroert

Ternaten en Chaloup de post bode alhier

aenhouden, soo nogtans is te duchten, dat

anders, door den stillen tijt een ange reijze

met de zelve zoude hebben, kunnende beter

overweg als dan althoos met de Corren

Corren

67

op, zulcx kan bij ’t

uijtschrift van 'dago

register gesien werden

een verklaring ten Laste

den Corp=l jan hendrikse

sien wert overgesonden

dogh heeft niet kunnen

bedigt werden om

reden

d’ schep vloot desen jare

d’ronde niet gedaen

hebbende, soo sullen

4: stx: correcorren

herwaerts dienen te komen

d’reden van dien