closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Corren geraken ende aldus zelfs ook Langs.

d’eene off d’ andre zijde, naer bekomene kunt

schap, een halve ronde gedaen werden, en

Amboina hangt in d’oude kerkloots een kopere

de kopere kroon inde

kroon de welcke naer Batavia bij dese gelegentheijt

oude kerck, kan bij desen

kan werden gezonden, alsoo haer E. v=t er enige

gelegentheijt naer eat=a

gesonden werden

voornemens zijn naer te laten gieten staende

zijnder tijt weder te rugge gezonden te werden

et weijnige dat Jegenwoordigh aen haer Ed:

Hoog Agtb=r schrijven blijckt aen ’t affschrift

ende terwijle van hier mede niets naders voor

tegenwoordigh en hebben, zullen wij dezen hier

eijndigen en blijven

Erntfesse, manhase, wijse voorsienige seer

bescheijdene Mess= en vrunden, onderstondt

VE: dienstwillige vrunden, was geteijkent

Robertus Latburgge, Willem van Zeijll Iacob van

Akersdijk, Albert van Breuge= Pieser van de Hoorn

Gerbrant Troost, Nicolaes de Lamonsaigne, Mbarha„

bouoen, Gerrif hooft, adriaen van Rcoijen, Corn=

Hull en Pieder Kraen in margine Banda ten

Casteele Nassauw den 10:en 8ber: 1682.

Ternaten.

Aan de D: Heer Iacob Lobs,

gouvern=r en directeur en

Raat,

E: Orntfesse, achtbare

manhastie, wijze voorsienige

seer bescheyde Heer en

Vrunden,

Dese