closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den secretaris Waarenhout heeft onder

andere papieren wanneer van Baschian te

rugge keerden, verkeerdelijck weder mede genomen

d' factuur en cognoissem:

factuir en Cognoissement van 't geen dat in

v: t geen in't schip N:

sschip N: Noortwijck voor Amboina gescheept

noortwijck, gescheept is/

waer, het welke dan bij naaste gelegentheijt

naer Amboina zal dienen gezonden/ wesende

alhier in Cassa getelt door,

Jan d’almeda mardijker rd=o 400:

59: d

en Aardt Anthonis

min2. rx:s 459:

soo sijn daar af alhier wissels op V: E: E=s verleendt

den Eersten om aen hem selfs, en d’ andere om aen

den pachter Pieser Tites voldaen te werden; 't welk

vrunt naarbuurlijk versoeken, dat haer weder

uijtgekeerdt mag werden

Ende ter wijse geen bijsondere stoffe anders en

hebben, zullen wij in ’'t welnemen dese alhier

inden V: E: E=s gesamentlijk, ende ijder in

bijsonder gode almachtigh bevelen, en naar

onse gantsch genegene groete blijven Heer en

vrunden, onderstondt V: E: E=s bereijds willige,

vrunden en dienaren onderstont en was geteijkent

„nier Man: hoorn

asperodijk

IG van

Willem van Zill, aldert van bringe adriaen

Robertus Ladbrugge,

van Rogen, Corn=Hull, en pieser raan,

4 gerbrant proost

Ter zijde stondt Neirasen Casteel Passauw

n:o de Lamontaigne

abraham bouden

den 12:en October 1682

gerrit hooft

Last