closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ast briefie voor de

stier Luijden en hoofden vant

oorlogs fregat ’t ontroert

ternaten en Chaloupie d’

post bode, als mede gaende

serg=t hendrick Iangerhoesen,

van hier naer Cerams

oost ijnde vertreckende,

om daer omtrent eenige

dagen te gaen kruijssen,

waer naer sigh zullen

hebben te rigten

sijnde nu twee malen de papoesche rovers soo

omtrent ketfingh inden Jare 1678:, als in

desen Jare tot Oublj haar gewoonlijcke roverijen

en moorderijen al eenigsints betaelt gezeth/

waer door ’t zedert het eerste voorval tot

kesfingh, al waer die jnwoonders ende die van

quambs 67: denselver neer maekte en 14: gevangen

namen, daer omtrent niet weder verscheenen, dan

wel over bouro, tot bouton, Tamboeco, ende de

bangaijsche, ijlanden, het welk voornemens

waren weder te hervatten, wanneer jongst

tot oubij verpast wierden, en nu te duchten

is dat wel eenige weder wraek van ’t een

en ’t ander mochten trackten te nemen omtrent

de gene die 't minste vermogen hebben, te

meer

71