closeTerug naar inventaris

Transcriptie

meer aen desen hoek en 't oost ijnde van groot

Ceram, daer door de verdeelt heden tusschen

die en andere van Ceram Lauwt, welligt zelfs

moeten genodigt werden, door die gene die ’s' Comp=s

vrunden niet en zijn, en ’t aenzoek der keffingers

en andere om s' Comp=ss bescherminge benijden

en naer vermogen zullen trachten sonder

mijnen,

zoo is het voorledene Iaer het welbehagen der

hooge regeringe geweest dat 'er omtrent den stillen

tijt wanneer die Roof vogels gemeijnlijk haer vlug

hebben, omtrent dese plaetse, en quauws voor„

„namentlijck vaertuijgen, klaer gehouden en

derwaerts beschicken zoude werden, om op dese

rovers en moordenaers te passen

ten welcken ijnde U: E: L: dan voor anderhalve

maent van montkost en verders van krijgs be„

„hoefte wel voorzien, ook gesterkt met twintigh

soldaten, als het Oorlogs Fregat dondroert Ternaten

met een zerg=t een Corporael, en elf schildergasten

en ’t post botje met een Corp=l en ses musquestiers

op den ontfang dezer aanstonts t ancker sigten en

in zee geraekt het digt bij de wint over, naer

d'overwal zullen steken, waer langs beijde het

tot kesfingh toe zult op halen daor sniffelende

alle hoeken en gat,en, en vernemen naer vremd

vaertuijgen, 't zij van Iava, Maccasser, Bouton,

off eenige andere plaetsen, buijten Ceram dewelk

soo bij aldien geen pasce van Amboina ofte van

hier