closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en mabaresche off andere rovers in den tijt naer

vermogen te beschemen

Ten welcken, ijnde in handen vanden stierman

van ’t Tregat bontroert Ternaten een opene brieffie

hier nevens mede geven, waer bij d’orang kaijen.

en andere dorp=l hoofden bekent gemaekt wert

tot wat ijnde dese Chaloupen derwaerts gezonden

werden, 't welk tot kesfing, quauws, Rhaihakis en

Elders aen d’oost en zuijt zijde van groot Ceram

de zelve hoofden zult laten van daer vertrecken

bij wederstant de zelve met de wapenen daer toe

diingen en trackten te vernieten off veroveren

mits houdende van alles deugdelijcke aenteijcken in

Aldaer en daer ontrent zullen U: l: E:s tot den Laetst

dezer verblijven ende als dan gezamentlijk weder

herwaerts aen keeren, naer zeemanschap uwijsen

en weer en wint toe laten zal, het welk op de

te rugge komste gelovelijk wat op de riemen, door

den stillen tijt, aenkomen zal, en waer omtrent

ook niet verzuijmt en dient, nog ’t volk te zeer

verschoont, alsoo op u:l: l=r wederkomste alhier

moeten blijven wagten om met de bodempjens onse

reijse naer Amboina te voltrecken

den zerg=t zal goede lugt houden en zorge dragen

dat de zoldaten soo wel tot scheeps werk om lange en

op den overloop, als den matroosen en voornamentlijk

met ende benevens deselve in ’t neder herwaerts aen

keren, aende riemen gehouden, en inde wagt

verdeelt