closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een vaertuijgh derwaerts

te senden/

den cherg=t ’t ordoneren

in toekomende met

beter bedagtheijt te

werck te gaen

d’ Chialoepham E

verseijlt na p=l rhin

vanden Commandant tot p=lo rhun en soo rouwlijk

vandaer gedreven, genoegsaem hier door zijn Laeste

schade met ’t verlies van sijn vaertuijgh veroorsaekt

is, welcke onbezuijsde wijse vandoen niet andres

1

dan dE: Comp: can hatelijk maken

Om dit enigsints te boeten en naer billijckheijt

te versoeten, zal uE: naer derwaerts aenstonts,

een Cloek vaertuijgh zenden, waer mede alle en

herwaerts aengebracht mogen werden, versorgend„

deselve, off doende versorgen van genoegsame mondt„

kost, en schrijven den Commandant in ernstige

termen aen, dat wel waer is, dat bestip te last

heeft, van niemandt aen landt aldaer te laten

komen, off dulden, maer dat echter moet zien

wat volck en in hoedanige gelegenthet, off

ongelegentheijt en verlegentheijt, zijn Connen om

op een anderen tijt ontrent die Luijden die bekendt:

en van hier omtrent zijn, die oock jaerlijcx met

haer smalle Coopmanschappens overkomen, met

minder forsheijt, en meerder bescheijdentheit

te handelen/

de Chialoep den pisangh gaet heden mede derwaerts

om houtskool off tehalen, soo dat den meester

ommeslagh van ’t geblevene goedtje dezer armu

luijtjens daer mede can overgevoert werden, latende

de geborgen adap tot gebruijk vande burght, mits

t getal overschrijvende omme die luijden hetselvigh

alhijer weder te vergoeden, onderstondt V: E: goede

vrundt was geteijkent Robersus padorugge,

in margine Banda Fassauw den 14=en october

1682:

verte