closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De

Aan den Onder Coopm

n

S=n Willebort Willbortsz=

Dersame voorsienige,

Discrese, S=r

uE: missive van heden gedateert, is mij

wel overhandight, ende hebbe tot mijn

leetwesen uijt den ingesloten gesien, dat

de koweesten door desen Langhwijlige

drooghte, soo merkelijk quamen te sterven,

dat daer van al seventien p=o doot waren,

dat wij ons moeten getroost de seven

beesten die de soldaten gevat hebben

dienen gebracht te werden bij de put op

ontra off aen de revier daer het drinck„

„water gehaelt wert daer de andere beesten

uijt het bosch bij souden Connen, en. alsoo

te samen gewennen, Ick hadde mede geerne

gesien, dat den Cerg: mareeuw de paerden

die weder weghgelopen sijn, beter hadde

versekert, want wij hier daer van goeden

dienst souden gehadt hebben, dat uE: hem

gelive te recommanderen,

den timmerman staet uE: in Corten toe te

comen om de trap aldaer te repareren oock

sal voor ’t. Comptoir waijer besorght worden

te Copen een tarra tarra, maer om van

Contanten, versien te werden sal het nodigh

wesen dat uE: personelijk met een bequaem

vaertuijgh aen het Casteel verschijnen, om die

te halen

den

85

d’7 koebeesten die

gevadt zijn, moete bij

de putt op outra gebragt

werden/

tware een wenschelijk

zaeck geweest dat de

weggelopene paerden

betert versekert waren

geweest/

een timmerm: staet

gesonden te werden

zoo mede een tarra

Cara /