closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

8

gevolgh mogten blijven wagten, als bezorgt

dat het wester gelij wel met een bost

mogte door breken, hol water ende aldus

deze krancke vaertuijgen verlegen maeken,

waer door genootzaekt zijn dezelve over

drie ofte vier dagen weder te laeten keren d’ selve stoen over 3 a 9

dagen naer haij te vertrecken

ende als nogh naer haija overte steken

om aldaer in te wagten den Commissaris

en bijgevoegde, die nog wel veerthien

dagen alhier verblijven zullen, eer dat de rederen van dien/

gedaen werk krijgen,

't Costbotie verseijlt

Gaende 't post bosie hier nevens nu over„

naer Amboina/

om dat bezorgt zijn, dat wel light de

reijze andersints niet krijgen en mochte,

als zijnde te logg en onbezeijlt,

nevenstaende per„

met het zelvig gaen over den adsis=t

soonen daer mede

govert Mijlendonck, Constapil Abraham

vertrocken/

Lameth, en Seenhouwer Ian vander velde

met hun huijs gezinnen, welk Eerste

ter secretarije als Eerste Clerck konde

aengestelt ende den laesten Aen ’t steenhouwen

hoe deselve aldaer

gebruijckt werden, alwaer ’t maer voor

voor eerst g’emploijeert

Eerst oom hoekstemen in voorraet te

dienden te werden

kappen: den Constapel mogte te pas komen,

soo bij aldien 'er geen in ’t Casteel van

genoegsame ervarentheijt bequaemheijt

en kennisse waer, zijnde aendersins ge„

„schikt om naer Batavia voor ’t gezonden

te werden

dese