closeTerug naar inventaris

Transcriptie

89

toecomen, op dat het voors werck sijn voort„

„ganck neme, waer mede Eijndigen bevele

uE: nae vrundelijke groete in de genadige

bescherminge des allerhoogsten ende verblyve,

onderstond uE: vrundt, was getekent Willem

van Zijll, in margine Banda Nassauw den

25:en Novemb=r 1682:

Poelo aij.

Aen den Coopman Mons=r

Nicolaas de Camontaigne,

Versame, voorsinige, discrest

UE: briefken van gisteren nevens de bij„

„gevoeghde papieren. sijn mij wel overhandight

het Canon van

maer hebbe gesien dat inde Lijste der ongetaxeerde

polo=aij, en rhim

goederen het Canon van p=lo aij als poelo rhun

is vergeten mee lijste

daer in niet gespecificeert staen dat echter

te spefificeeren

soo behoort, sulcx wij het getal van ’t Canon

’t getal in soorte wert

als noch verwachten, met specificatie hoe

als nog verwagt,

veel net ael en hoeveel van iser, jtem hoe

veel E=r bals jder schiet, alsmede de swaerte

van jder Canon 't welck op sommige gesien

kan worden, ende andere wederom niet

de verstreckinge der goede maenden, als.

subsidie, is aenden Guarnisoenboeckhouder

overhandight, om tot uE: dechergie geboeckt

te werden, sonder anders dann zijt god in

genade, bevolen, onderstond, UE: vrundt

was geteijkent willem van Zijll, in margine

Banda Natsauw den 28:en Novemb=r 1682:

de