closeTerug naar inventaris

Transcriptie

91

landt en haija om dat de wint die naer 'tschijdt d’ 2 correcorren

vertrecken na haijk/

begint te leuteren niet veel meer vertrouwen

en Connen, met deselve gaet mede over den

Coopman Gerrit van Berg brenger dezer en

den Coopm: van

desselffs gezin, alhier verlost zijnde omme over

Bergh en zijn gesin

vertrecken met deselve/

Amboqua naer batavia te vertrecken, niet

twijfelende off die vant dorp haija zullen,

mits redelijke beloninge den selven voort ende

naer hommoa helpen, van waer dan S=r

psal, dat

Mouritsz: wel bezorgen plaad=t of„ aen ’t pas

baquaal off wel geheel aen ’t Casteel geraekt

verders niet hebbende, verblijven als bevorens

alt hoos, onderstont ter Ordre van d’ E: H=r

Commissaris en den raet was geteijkent

adrian Braems secress: in margenne Banda

Nassauw den 28:en Novemb=r 1682;

Poelo-aij.

Aen den Coopman Mons=r

Nicolaes de lamontaigne,

Tersame voorsinige, seer

discreve S=r

uE: missive van gisteren, is mij nevens de

diverse ontranpon=t

ontramponneerden musquetten en snaphanen,

geweer over gekomen

wel overhandight d’ welke vermaeckt sijnde

UE: nevens de verdere g’eijste goederen, ten

dat vermaeckt weder

Eersten staen toegesonden te werden

gesonden zal werden

Het is ons aengenaem geweest te verstaen,

dat de waterbacken aldaer, door den tangh

gewenschten regen, nu t eenemael vol water

waren geraeckt

den