closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den perkbesitter paulus van den Brouck

heeft, bij mij met een briefie geweest om vogels

op p=l rhun te mogen schieten, dog hebbe 'tselve

niet willen teijkenen maer hem aen uE:

geaddresseert en vermits den selven soo groff

te werck gaet met ’t houtkappen soo sult

den selven recommanderen, daermede wat

discreter te werk te gaen, UL: genegen zijnde een

6

keer herwaerts te doen om afscheijt van

d’E: H=r Commitsaris te nemen, soo kont

toecomende dingsdagh overcomen,

Sonder anders dan sijt na groete godt in

genade bevolen, onderstond Ul: vrundt

was getekent Willem van Zijll in margine

Banda Nassauw den 20:en xber 1682./

Rosingin,

Aen den Eergiant

Pieter Mareuw,

Versame, vrome,

de Chialoep hamburgh Compt Iegenwoordigh

d’ chialoep hamb

derwaerts, ingeladen hebbende voor uE

vertreckt na rossingijn

guarnisoen, twee laesten rijs, met

recommandatie voor de genstaende maenden

voor de maenden

Ianuarij en februarij halff rijs en halff sago

januarij en feb

aen de guarnisoenhouders tot rantsoen te

moet halff rijs en

hafff sago verstreckt werden

verstrecken