close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dig

ten

790

n

de een

6

93

verstrecken, gelijck reets hier geschiet

is, den schoolmeester Ian van Oriel die

den schoolm=r Ian van

aldaer geordonneert is in plaetse van Ioost

driel vertreckt nu mede

met op gemelte chaloep

de wandelaer om den Godts dienst waer te

nemen Compt nu mede, over met sijn familie

het gemaekte nieuw huijs, kondt hem

aenwijsen ’t sijner woone, met recommandatie

dat met den anderen vreedtsaem Eeven sullen

uw

Oock wert uE bekent gemaeckt dat de

communcatie aen:

E: Comp=e alle, de koeeesten die op ’t Eijlandt

cherg=t wegens 'tverkoopen

Rolingijn sijn, verkocht heeft aen Aert

der roebeesten

Anthonisz: voor tien rx: ’t p=s, invoegen uE alle

de opgevangene koebeesten aen hem over„

„handigen sult, tot de reste magh hij sijn

'tgevatte paert moet

devoir doen, het opgevangene part sal

Ee eerste overgesonden

ul ons met het retourneren van dese Chialoet

werden

ons laten toecomen, zonder anders dan

zijt godt in genade bevolen onderstond,

ul: vrundt, was getekent W: v: Zijll in

margine Banda Nassauw den 22:en feb: 1682:

Instructie voor den Boechouder

Johannes Cobs, varende met de

Chialoep Rosingijn nae ’t Eijlandt

grouw, en van daer na kisser, alwaer

hij als s' Comp=s Resident verders

sal blijven resideren;

naer den ontfangh dezer, anker aenstondts

lichtende, zult iwen streek zodanigh stellen, dat

kleijn ken en alle vuijlen daer omtrent, bi

Huijden

1