closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Als ul tot kisser plaetsen uwer residentie gecomen

zijt, sult bij goeden gelegentheijt een beleest brieffjen

schrijven aen Cap=n Moor, anthonio Gornaij ge„

„naempt, residerende in den handel tijt tot tiffanu,

ofte anders tot larentoeque ende sijn E: bekent

maken dat op kisser eenige weghgelope slaven

de portugeesche vrunden, toebehorende, aengecomen

sijn, dat sijn E: daeromme believe te senden, en

haer E: overhandight sullen werden, soo sult

met eenen in reschriptie versoecken te verstaen off

de slaven a:o 1680: uijt Banda gevlcht na dewelcke

den Coopman de hertogh op Liffou navrage gedaen

heeft, ende diverse borgeren Alhier toebehooren, niet

elders opgevat sijn, alsoo men te dier tijt wilde

seggen dat die op ’t Eijlandt Ros-chaij off Badjo

aengecomen, de Chialoep in brandt gesteken,

en te berghwaert op gemachieert waren, ende

in cas van jad. versoecken dat wij deselve onder

presentatie van goet berglloon wederbecomen

moghten, jtem ontrent sijn gemelte E: verders

trachten te vernemen off seeckeren Josepho-

ternataens mardijker die ontrent maert

sestleden met eenige slaven, slavinnen ten

Coopmanschappen van voorn: plaetse sigh Jugitiff

gestelt heeft, de wil hebbende nae voorn=

larentoeque, aldaer niet is verschenen, dewijle

men sedert gemelten tijt van hier niet vernomen

hte

heef.

nnt