closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

jle

nen

den Sergiant Ian Gillist: Za. ul:

predecesseur, die op damme vermoort is,

heeft op kisser diverse schulden uijt

staende als, eenen tiximoor is aen hem

schuldigh een mans slaeff soo hij in

desselffs leven verhaelt heeft,

Radja Backer is aen hem schuldigh

een paer goude oorhangers en drie stel

gedraijde oliphants tanden blijkende uijt

een obligatie hier nevens gaende,

den selven is nogh schuldigh drie bato

wacx off een jongen om ten eersten te

betalen mede blijkende bij een obligatie

hier nevens gaende,

Radja Salomon is schuldigh aen d=o

Sergiant een picol wata, overcoop van

een lange snaphaen, blijkende bij obligatie

hier nevensgaende;

Nogh distincte andere schulden heeft

den vermoorden daer nogh uijtstaende die

ons onbekent sijn maer buijten twijffel

sullen de soldaten op kisser daer van

goede kennisse hebben, die uE. daeromme

vragen moet, ende verders trachten

deselve met diligentie in te manen

verte

97.