closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eenige van hare, en eenige van onse in

bewaringe nemen, ende de hooffden van

het vaertuijgh in goede versekeringe,

ingevalle dit sonder pericul geschieden

kan, ende dan de resterende menschen

met het vaertuijgh hares weegls laten

varen

als eenige s Comp=s ministers van banda

off Elders vandaen, daer verschijnen, die,

brengen hunne Commissie mede, daer

nae uE. sigh reguleren kondt, dit sij

mede geseght in ’t reguardt van vrijborger

handelaers, deselve werden gepermitteert

te varen tot den Oost hoeck van rellewan

off tunor,

met Radja Salmon wert ul. ge„

„recommandeert beleeft omsichtigh en

bescheijdelijck om te gaen, en het geene

daer ommanirelijk: en onhebbele mocht

comen voor te vallen, sal uE. nae

banda aen ons hebben over te schrijven

en bekent maken

Ende off het geviel gemelte Radja

en eenige andere mindere Oranghcajen

verte

99