closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ul eens quamen besoeken, sult deselve ten

laste de E. Comp=e vermogen eerlijk: doch oock

suijnigh onthael aen te doen, voornamentlijck

aen die geene die het meriteren, waer toe

geven

eenigen dranck sal mede gegaen en voorts

gesonden vaen

Met Radja backer sal ul. oock altit een

vrindelijk: en minelj: ommeganck houden

sonder met hem in hevigheijt uijt te Eersten

en iets van belangh voorvallende ons daer

van de wete doen, en ordre affwachten

uE wert gequalificeert voor den E: Comp=e

soo veel wacx en slaven in te kopen als,

doenlijk: sal wesen, en ten dienst de huijshoud

mij van sijn Eijgen lijffeijgenen sigh te laten

bedienen, alsoo sulcx hier de gewoonte is,

Wanneer eenige reparatie vereijst, aen het

huijs, kerck off Corps: du guarde, het selve

wert bij de inlanders gedaen, die daer toe

willigh sijn, maer daer mede moet discretie

gebruijckt ende niet te veele nogh onnodigh

opgeleght werden/

door