closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A6

en

en

door een inlandtse Schoolm=r wert het

gebedt daer des morgens en s' avonts gedaen

en aff desen daer toe niet al te bequaem was.

sult dan daer toe gebruijken eeneder bequaemste

soldaten, die dan dubbelt rantsoen genieten

magh, —.

Een barberot leght op ul residentie plaetse

die wij oordelen de vereijste bequaemheijt

heeft, wes het niet nodigh is een ander

daer te. senden, den sergiant die daer leght,

staet onder ul Commando gelijk: dat behoort

geene onkosten sijn wij gewoon tot kisser goet

te doen dewijle de inwoonders aldaer tot alle

billicke diensten verphlicht sijn, waer op

te letten hebt

het wacx dat bij ul daer genegotieert staet

te werden, moet soo gaet koop 't mochten te

becomen als mogelijk: is, voor al niet hoger

dan tot twaelff Ex: het picol, de vrouwen

slaven, met hoger dan achtien rx:, en de

mans-slaven niet hoger dan vier en

twintigh Ed: het hooghste,

voorleden jaer sijn hier eenige vrouwen

van kisser gecomen, waer nae radja backer

gevraeght heeft, ul sult hem in antwoort

verte

101