closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aen

6

sorge en ervaerentheijt bevelen, om daerinneten

handelen als den meesten dienst van E.Comp=s

vereijst, waer op ons verlaten, ende hier mede

wensten wij uE. een geluckige behouden

reijse ende de genadige bescherminge des

allerhooghsten, wij verblijven onderstondt, UE: goede

22. nadevreogie, en

vrunden was geteijkent Willem Van Zijll

in margine banda Nassauw den 19=en xb=r 1682.

P„l aij

Aen den Coopman Mons„r

Nicolais de Lamontaigne,

Persame, Voorsienige, Seer discrete S=r

volgens uE: schriftelijck versoeck vanden

19=e deser maent, soo sende ick jegenwoordigh

nevenstaende goederen

p=r d’ Chialoep hamburgh over, de navolgende

werden over gesonden

goederen als

een pack seijlkleeden vande kust

twee picols wax.

twee lasten zout

dertigh p=s middelbare plancken, en

hondert E: gesorteerde spijckers,

hembden van guinees, en sijn hier net

in stede van rantsoen

meer bij de packhuijsen, nochte oock geen vlees

vlees en speck moet

en speck, invoegen uE: voor 'tselve Costgelt

kost gelt moerdel=r

's' maendelijcx sult moeten verstrecken,

verstreckt werden

Als dese opgemelte goederen bij uE: aen Lant

gelost zijn, sult dan voorn: Chialoep sijn

verdere reijse laten volbrengen na p=l ehum,

vert

1

103