closeTerug naar inventaris

Transcriptie

r

en

105

Persame, voorsinige Seer discrites

Ul Schrijvens van. 4:en deser is mij ten selven

onderwight vant zout

dage jegens den avondt wel overhandight, waer

uijt ick gesien hebbe dat het zout met de

Chialoep hamb: derwaerts gebracht, soo

grooten anderwicht hadde gegeven, dat wij

hier soo niet verstaen connen, als hebbende

het selve in het vaertuijgh op een preseningh

gelegen, en dienvolgende geen 1170: lb: te

kort konnen komen, het moet aen het

vermoed werd

dat 't met 't opdragen gestolen

lossen schorten en dat met het opdragen een

is/

quantiteijt gestolen is, dat tot ul. Laste sal

comen, want ul de goede toeversight bevolen

is waer voor ƒ 60: ter maent sijt winnende

daer voor wat diligentie dient aengewent

ick oordele voor genis, dat, (soo ul geen abuijs

door onagtsaemheijt en

hebt) dit overgroff te kort komen voorsoeckt

quade toe sight

is door onachtsaemheijt en quade toeversight

in het dragen van de Plapersbaij tot in het

het onder wight van 't wax

Casteel onderwicht op het was is tamelijk

is tamelijck

en valt oversulcx niet op te seggen,

de Rolle van guarnisonders aldaer, sal

naergesien, en uE. overgesonden werden, waer

op de verstreckinge gedaen magh werden,

dat de mardikers welke geen perken op p=s aij

hebben, metter woon na p=lo chun gevaren sijn,

is wel gedaen, maar dat den Sold„t Willem Swes,

de schildtwacht hebbende, en sijn gevoegh

„dat den soldaet willem

febes gevallen is is een

hebbende willen doen, daer door van boven

missrijff

verte

N