closeTerug naar inventaris

Transcriptie

neder is gevallen, is een misdrijff, soo de vall

soo periktleus is, konde den paetchient wel

denselve magh wel over

overgebracht werden want de meester aldaer

gesonden werden; alsoo

den Expertsten niet en is,

den meester aldaer den

expersten niet er is/

hier mede eijndigende, en UE. een geluck en

zaligh nieuw jaer toegeneetst hebbende bevele

deselve in de genadige bescherminge des allerhooghst

en verblijve, onderstont UE. vrundt, was geteijkent

Willem van Zijll, in margine, Banda Nassauw

den 5: Jan=r 1683.

Amboina.

Am den E: E: Heere Robertus

Padb=s Brugge, Expres Commissaris

Gouverneur en directeur, mitsgaders

den Raadt aldaer,

Eant Ciste, Achtbaren man

„haffe wijse voorsinige discret

genereuse Heeren, en Vrinden

afgegaen op den Op den 11=en deser is ons uEE: aengenaem schrijven

igen Januarij, 1683, p=r

van: 3=en Jan=rj en den bijlagen daer toebehoorende

de chialoep van Burger

wel bestelt, en sullen tot eenen begin seggen

nicolaes swaen

dat uEE. schrijvens van 4=e xb:r met den

burger Jacob abrahams: overgesonden den

E: heer Commissaris padbrugge mede wel

overhandight is, wegens het versoeck van

ternataense