closeTerug naar inventaris

Transcriptie

107

vrunden om het een als ander van daer

verstaen, en gerieft te werden, sullen

weij overslaen als ons niet toucherende,

dat de papoese rovers oreder„

en eenelijk seggen dat het ons leet

om eenige arme lieden vervoert

hebben is te beklagen, etc=a

is te verstaen dat de papouse rovers

in de gewesten van aboina wederom

eenige arme Liden hebben weghgevoert

dat te beklagen is, soo dit Zeerovers

van Sergila gedaen hebben gelijk ge„

„presumert wert, soo sal voor dese

reijse radja tidore niet te inputeren

wesen, want die gaften op sijn Commande

en ordre met passen,

Onlanghs geleden sijn wij door een Ceramsen

annachoda bericht, dat den tolck van

tenwer genaempt Gamelack die

met een vaertuijgh sterck vijff en

twintigh koppen in de maent octob=r

klagten van: Tolck gamelack

lestlijk: hier in Banda is geweest om

over den orangkaij, naij, raij„

te klagen over den Orangskaij Neij=

Neij, mede tot Leuwer woonachtigh:

van hier na huijs willende retourneren

en gecomen wesende tusschen de Eijlanden

den accuseerder door de

Coesevoeij en mattabella, door papoese

papoes viandelijck aerge tost

rovers vijandell: is aengetast, en geen

ttc=n/

genoegsame rsistentie Connende doen,

verte

W