closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de petitie vande tichel„

steertjes, voldaen

van deselver genomen en weghgevoert sijn

geworden, wat van de waerheijt sij staet

bij ons geinquireert te werden, dewijle wij

gesint waren eersdaeghs onse gecommitteerdens

derwaerts te senden tot affdoeninge van

geschillen die daer onder die Landts volckeren

ontstaen waren

het wisselbrieffken van mous„ Casper

thomas Carpar, door uEE: aen hem verleent

ter somme van rE: boo, hebben wij geerne

geaccepteert, en gehonoreert, sullende daer

mede nae vereijsch gehandelt werden,

met dese occasie dat de Chialoep van borger

nicolaes swaer na kosti staet te vertrecken

hebben wij niet willen nalaten de tichelsteentjenl

die den E. heere Commissaris padbrugge

desidereert over te senden, bestaende in vier kistjens,

ider inhoudende 500: p=s en. te samen p=o 2000

kostende gelijck bi het factuijrken door den

E. heere Commiss=s van hier mede genomen gesien

waer voor ’t Comptoir

kan werden,

Generael, ten Laste amb=r gedeb: blijft, de kistjens

hier vooren genoempt, waren door ouderdom

vergaen, en van mieren opgegeten, sulcx

daer toe andere nieuwe sijn gemaeckt, en

bevonden dat daer onder al eenige aen

stucken waren

wij

d