closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hier aen ’t Casteel te verschijnen, dat wel eenige

dagen uijtstel lijden kan, dewijle ick ul

herwaerts ontboden hebbe om te vernemen

na de questie die tusschen uE„ ende jacob

questie tusschen willeboort

albertsz: voorgevallen zij, over het wegen der

en Jacob albertse voor„

gevallen, over twegen der

specerijen, want mij door den laestgenoemden

specerijen,

dies aengaende klachten sijn voor gecomen

dat ick ongeerne gehoord heb, want mij

tselve niet ongenoegen

verstaen/

dunckt dusdanige klachten aldaer meermalen

zijn geschiet, dat voor al niet dient te wesen

want een jder het sijne hebben moet inde

gerechtigh=t, om welken Eijnde ick uE: in

ten dien Eijnde wert hij

korte herwaerts verwachte, met soodanige

willeboorts herwaerts

doccumenten ende bewijsen als ul: sult

6

verwagt /et=a/

weten bij te brengen de g’eijste contanten

sult dan selver kunnen halen 'twelk het

gebruijck is, om daer voor sorge te dragen

Sonder anders dan zijt godes protextie

bevolen onderstont UE: vrundt was geteijken

Willem van Zijll, in margine nassauw

den 20=e Januarij a=o 1683

6

Aron,

aenden Provisionelen Cergiant Iacob Coertsen,

en. den kranckbesoeker Zacharias mathijsen

vrouw. discrete