closeTerug naar inventaris

Transcriptie

crete

inge

nden

Vrome, discrete,

ul: schrijvens van den laesten octob„r is ons op

den 26=e decemb=r daer aen volgende wel

overhandight, door den anachoda Carbauw,

die hier oock wel beseelt heeft vijf jonge

mans slaven, door ul. voor ’s Comp=s goederen

aldaer ingekocht, dat wel gedaen is, te wenschen

zijnde dat wij van dat slagh van volck

meerder getal konden bekomen, waer toe

werige devoiren moeten aengewent werden

om d’E. Comp=s onkosten van Equipagie

als andersints, wat te gemoet te komen,

dat de jnlanders en verders alles aldaer, nogh

in redelijken doen en in rust en vrede Alomm

was, is ons aengenaem te verstaen, dat het

overgesonden vlees en speck in korten daer

bedurven was, door dien de hoepen van het

vat onstucken gesprongen waren en geen

pekel konde houden, is uE, eijgen schult

en geringe kennisse te inputeren, hor

u. waeromme en is het selve terstont met

uijt de vaten genomen, en inden roock

op gehangen, wanneer het wel eenige

jaren hadde kunnen duijren, waer op in

aenstaende te letten hebt dat het Aracq

vat almede bedorven was, en is onse schult

niet want ul. seggen dat de hoepen bij nacht

verte

y

111

affgegaen met den Burger

cent jochum

den h1=e januarij 1683/

de vijff mans slaven zijn

alhier door den amochoda

carbou, wel aengebragt

en werschen een meerder

getal, van dat volck hadden/

waer toe devoir moet aen

gewent werden,

dat het vlees en speck

bedurren en de vaten an

stucken gesprengen sijn is

door getnnge kennisse

veroorsaeckt/ et=c/

daer door is 't bederff van

aracq, mede veroorsaeckt