closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wanneer te samen te slapen Laeght daer

van afgesprongen te sijn, waer op beter

hadde moeten gelet werden, wat ’t versoeck van

Cergeant belangt om van daer verlost te

nu

worden, heeft niet kunnen geschieden, maer

de verlossinge vanden cerg=t

staet toekomende jaer volbracht te werden

en krancbesoecker stoet

aenstaende Jaer te geschieren, gelijk oock als dan verlost sal werden den

kranckbesoeker Zacharias matthijsen, die

al wat te vroegh om sijn verlossinge versocht

heeft, want hij immers ten minsten daer

twee jaren behoorden te resideren, soo hij de Tals

kundigh worden zal, ende de jnlanderen

wat te institueeren, waer toe hij mitsdesen

gerecommandeert wort sijn uijtterste devoir

te doen, domene manteanw heeft ons op sijn

retour weten te berichten dat hij te dier tijt

negligente van gen=l

kranckbesoecker/

weijnigh of geene diligentie hadde aengenent,

waer toe beterschap

dat te beklagen is, dogh wij willen hopen dat

versogt wert/

het verbeteren sal, sijnde dit het principaelste

oogwit waeromme hij daer geplaest is,

verders werd den Cergeaur gelast ende ge„

den serg=t werd g'’ordoneert

ordonneert omme die ingesetenen van Arou=

na't doot slaen onser ingesetene

op arou krance te vernemen ok

Tranc. af te vragen, ofte te doen af te vragen

opgen om wat redenen sij in

ontrent drij jaren. geleden eenige onser

ingesetenen